سه ستونه کردن قالب دو ستونه | بلاگ

سه ستونه کردن قالب دو ستونه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سلام
آیا کسی هست که این قالب مورد نظر بنده رو سه ستونه کنه بدون اینکه قسمت دیگری از قالب دچار تغییر بشه؟
قالب برای سرویس بلاگ بیان هستش.
خیلی خیلی ممنون میشم از لطفتون. 

کد html این قالب:

کد:
<!DOCTYPE html><html lang="fa"><head>
<head:meta></head:meta>
<head:script></head:script>
<head:style></head:style>
</head>
<body>
    
    <div class="header">
        <div class="head-wrp">
            <div class="head-right">
                <h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
            </div>
            <div class="head-left">
                <h2>(*blog_short_description*)</h2>
            </div>
        </div>
    </div>
    
    <box:menu>
        <div class="main-menu">
            <ul>
                <view:menu>
                    <li class="(*menu_item_selected*)">
                        <a href="(*menu_item_link*)">(*menu_item_title*)</a>
                    </li>
                </view:menu>
            </ul>
        </div>
    </box:menu>
    <check:if index_selected>
        <box:post_list flag="middle-posts" max="3">
            <div class="middle-posts">
                <div class="middle-posts-wrp">
                    <ul>
                        <view:post_list>
                            <li>
                                <h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>
                                <div class="post-content">
                                    <span>(*post_summary*)</span>
                                    <check:if post_has_read_more><a href="(*post_link*)" class="inline-readmore">ادامه مطلب...</a></check:if>
                                </div>
                            </li>
                        </view:post_list>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </box:post_list>
    </check:if>
    <div class="content-wrp">
        <box:messages>
            <view:messages>
                <div style="padding-top: 15px;">
                    <div class="item_(*message_type*)">
                        <div class="icon"></div>
                        (*message*)
                    </div>
                </div><!-- /align -->
            </view:messages>
        </box:messages>
        
        <div class="block-content">
            <div class="block-content-view">
                <!-- شروع شرح مطلب -->
                <box:post_detail>
                    <div class="post post_detail">
                        <check:if post_image>
                            <div class="post-details over">
                                <check:if post_date><span class="post-details-date none">(*post_date*)</span></check:if>
                                <check:if post_author><span class="post-details-author">(*post_author*)</span></check:if>
                            </div>
                        </check:if>
                        <check:if post_image><div class="post-image"><a href="(*post_link*)"><img alt="(*post_title*)" src="(*post_image*)"></a></div></check:if>
                        <div class="post-title"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2></div>
                        <div class="post-content">(*post_full_content*)</div>
                        <box:post_tags>
                            <div class="post-details bottom custom nobg">
                                <div class="post-details-tags">
                                    <view:post_tags>
                                        <h3><a href="(*tag_link*)">(*tag_name*)</a></h3>
                                    </view:post_tags>
                                </div>
                            </div>
                        </box:post_tags>
                        <div class="post-details bottom">
                            <div class="post-details-left">
                                <span class="post-details-date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</span>
                                <box:post_rating>
                                    <!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing
DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,
rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->
                                    <span class="rate-box (*user_rated*)">
                                        <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">
                                            <a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="موافق">
                                                <img alt="موافقین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif">
                                                (*up_rates*)
                                            </a>
                                        </span>
                                        <span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)">
                                            <a class="rate-button" href="(*rate_down_link*)" rel="nofollow" title="مخالف">
                                                <img alt="مخالفین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif">
                                                (*down_rates*)
                                            </a>
                                        </span>
                                    </span>
                                </box:post_rating>
                            </div>
                            <div class="post-details-right">
                                <span class="post-details-author">(*post_author*)</span>
                            </div>
                            <div class="clear"></div>
                        </div>
                    </div><!-- /post -->
                    
                    <!-- #Post_Comments) -->
                    <box:post_comments>
                        <a name="comments"></a>
                        <div class="align">
                            <div class="messages">
                                <div class="messages-content">
                                    <h2>نظرات <a class="comment_count" href="(*post_link*)#comments"> ((*post_comment_count*))</a></h2>
                                    <check:if not post_comment_count>
                                        <center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>
                                    </check:if>
                                </div>
                            </div>
                        </div><!-- align -->
                        
                        <view:post_comments>
                            <a name="comment-(*comment_id*)"></a>
                            <div class="post-comments align">
                                <div class="post-comment">
                                    
                                    <div class="comment-details">
                                        <div class="comment-details-left">
                                            <check:if comment_website>
                                                <a class="comment-website" href="(*comment_website*)" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" title="(*comment_website*)"></a>
                                            </check:if>
                                            <check:if comment_email>
                                                <a class="comment-email" href="contact(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"></a>
                                            </check:if>
                                            <a class="comment-date" href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a>
                                        </div>
                                        <div class="comment-details-right">
                                            <span class="comment-avatar"><img src="//blog.ir/media/images/guest.png?1"></span>
                                            <span class="comment-name">(*comment_fullname*)</span>
                                        </div>
                                    </div>
                                    
                                    <div class="comment-body">
                                        <div class="comment-body-content">
                                            (*comment_body*)
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                
                                <check:if comment_reply>
                                    <div class="comment-reply">
                                        <div class="comment-reply-details">
                                            <div class="comment-reply-date">(*comment_reply_date*)</div>
                                            <div class="comment-reply-name">پاسخ: </div>
                                        </div>
                                        <div class="comment-reply-body">(*comment_reply*)</div>
                                    </div>
                                </check:if>
                            </div>
                        </view:post_comments>
                    </box:post_comments>
                    
                    <check:if post_has_send_comment>
                        <a name="send_comment"></a>
                        <div class="align">
                            <div class="comment-add-form">
                                (*comment_add_form*)
                            </div>
                        </div><!-- align -->
                    </check:if>
                    
                </box:post_detail>
                <!-- پایان شرح مطلب -->
                
                <!-- شروع شرح صفحه -->
                <box:page_detail>
                    <div class="post post_detail">
                        <div class="post-title"><h2><a href="(*page_link*)">(*page_title*)</a></h2></div>
                        <div class="post-content">(*page_content*)</div>
                    </div><!-- /post -->
                    
                    <!-- #Post_Comments) -->
                    <box:page_comments>
                        <a name="comments"></a>
                        <div class="align">
                            <div class="messages">
                                <div class="messages-content">
                                    <h2>نظرات <a class="comment_count" href="(*page_link*)#comments"> ((*page_comment_count*))</a></h2>
                                    <check:if not page_comment_count>
                                        <center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>
                                    </check:if>
                                </div>
                            </div>
                        </div><!-- align -->
                        
                        <view:page_comments>
                            <a name="comment-(*comment_id*)"></a>
                            <div class="post-comments align">
                                <div class="post-comment">
                                    
                                    <div class="comment-details">
                                        <div class="comment-details-left">
                                            <check:if comment_website>
                                                <a class="comment-website" href="(*comment_website*)" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" title="(*comment_website*)"></a>
                                            </check:if>
                                            <check:if comment_email>
                                                <a class="comment-email" href="contact(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"></a>
                                            </check:if>
                                            <a class="comment-date" href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a>
                                        </div>
                                        <div class="comment-details-right">
                                            <span class="comment-avatar"><img src="//blog.ir/media/images/guest.png?1"></span>
                                            <span class="comment-name">(*comment_fullname*)</span>
                                        </div>
                                    </div>
                                    
                                    <div class="comment-body">
                                        <div class="comment-body-content">
                                            (*comment_body*)
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                
                                <check:if comment_reply>
                                    <div class="comment-reply">
                                        <div class="comment-reply-details">
                                            <div class="comment-reply-date">(*comment_reply_date*)</div>
                                            <div class="comment-reply-name">پاسخ: </div>
                                        </div>
                                        <div class="comment-reply-body">(*comment_reply*)</div>
                                    </div>
                                </check:if>
                            </div>
                        </view:page_comments>
                    </box:page_comments>
                    
                    <check:if page_has_send_comment>
                        <a name="send_comment"></a>
                        <div class="align">
                            <div class="comment-add-form">
                                (*comment_add_form*)
                            </div>
                        </div><!-- align -->
                    </check:if>
                    
                </box:page_detail>
                <!-- پایان شرح صفحه -->
                
                <!-- شروع خلاصه مطلب -->
                <box:post_list>
                    
                    <check:if post_list_title>
                        <div class="align">
                            <div class="messages">
                                <div class="messages-content">
                                    <h2>(*post_list_title*)</h2>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </check:if>
                    
                    <view:post_list>
                        <div class="post post_list">
                            <div class="post-content-right">
                                <check:if post_image><a href="(*post_link*)"></a><div class="post-image-right"><a><img alt="(*post_title*)" src="(*post_image*)"></a></div></check:if>
                                <div class="post-title"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2></div>
                                <div class="post-content">(*post_summary*)</div>
                            </div>
                            <div class="post-content-left">
                                <div class="post-date-left" title="(*post_date*)">
                                    <div class="post-date-left-day">(*post_date format="%d"*)</div>
                                    <div class="post-date-left-month">(*post_date format="%B"*)</div>
                                </div>
                                <check:if post_has_read_more><div class="post-readmore-left" title="ادامه مطلب"><a href="(*post_link*)"></a></div></check:if>
                            </div>
                            <div class="clear"></div>
                            <div class="post-details bottom">
                                <div class="post-details-left">
                                    <check:if post_has_comments_section><a class="post-details-comment" href="(*post_link*)#comments">(*post_comment_count*) نظر</a></check:if>
                                    <box:post_rating>
                                        <!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing
DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,
rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->
                                        <span class="rate-box (*user_rated*)">
                                            <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">
                                                <a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="موافق">
                                                    <img alt="موافقین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif">
                                                    (*up_rates*)
                                                </a>
                                            </span>
                                            <span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)">
                                                <a class="rate-button" href="(*rate_down_link*)" rel="nofollow" title="مخالف">
                                                    <img alt="مخالفین" class="rateimg" src="//blog.ir/media/images/cleardot.gif">
                                                    (*down_rates*)
                                                </a>
                                            </span>
                                        </span>
                                    </box:post_rating>
                                </div>
                                <div class="post-details-right">
                                    <check:if post_author><span class="post-details-author">(*post_author*)</span></check:if>
                                </div>
                                <div class="clear"></div>
                            </div>
                        </div><!-- /post -->
                    </view:post_list>
                </box:post_list>
                <!-- پایان خلاصه مطلب -->
                
                <box:pagination>
                    <div class="pagination">
                        <check:if page_prev>
                            <a class="pagePrev" href="(*page_prev*)">قبلی</a>
                        </check:if>
                        <div class="pagesList">
                            <view:pages spec="5,2,4,2,3,2">
                                <check:if page_num>
                                    <a class="(*page_current*)" href="(*page_link*)">(*page_num*)</a>
                                </check:if>
                                <check:if not page_num>
                                    <span class="spacer">. . .</span>
                                </check:if>
                            </view:pages>
                        </div>
                        <check:if page_next>
                            <a class="pageNext" href="(*page_next*)">بعدی</a>
                        </check:if>
                    </div>
                    <div class="clear"></div>
                </box:pagination>
            </div><!-- /block-content-view -->
            <div class="clear"></div>
        </div><!-- /block-content -->
        
        <!-- شروع ستون سمت چپ -->
        <div class="block-sidebar">
            
            <box:blog_info>
                <div class="sidebox blank">
                    <div class="sidebox-content">
                        <check:if blog_image>
                            <div class="blog-image">
                                <img alt="(*blog_title*)" src="(*blog_image*)">
                            </div>
                        </check:if>
                        <check:if blog_description>
                            <div class="blog-description">
                                <h4>(*blog_description*)</h4>
                            </div>
                        </check:if>
                    </div>
                </div>
            </box:blog_info>
            
            <box:post_list flag="mobile">
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">پیام های کوتاه</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:post_list>
                                <li class="(*post_selected*)">
                                    <div class="post-list-date">(*post_date format="%G{%e %B %y , %H:%M}"*)</div>
                                    <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
                                </li>
                            </view:post_list>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:post_list>
            
            <box:ads>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">تبلیغات</div>
                    <div class="sidebox-content view-ads">
                        <view:ads>
                            (*ad*)
                        </view:ads>
                    </div>
                </div>
            </box:ads>
            
            <box:categories>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">طبقه بندی موضوعی</div>
                    <div class="sidebox-content categories">
                        <ul>
                            <view:categories>
                                <li class="(*category_selected*)">
                                    <check:if category_selected>
                                        <span class="category_selected">
                                            <a><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="post-list-count"> ((*category_post_count*))</span>
                                        </span>
                                    </check:if>
                                    <check:if not category_selected>
                                        <a href="(*category_link*)"><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="post-list-count"> ((*category_post_count*))</span>
                                    </check:if>
                                    <check:if category_children>
                                        <ul class="subcats">
                                            <view:category_children></view:category_children>
                                        </ul>
                                    </check:if>
                                </li>
                            </view:categories>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:categories>
            
            <box:stat>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">خلاصه آمار</div>
                    <div class="sidebox-content stat">
                        <ul>
                            <view:stat>
                                <li><span class="StatTitle">(*stat_title*)</span><span class="Value">(*stat_value*)</span></li>
                            </view:stat>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:stat>
            
            <box:tag_cloud>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">کلمات کلیدی</div>
                    <div class="sidebox-content tag-cloud">
                        <view:tag_cloud>
                            <h3><a class="(*tag_selected*)" href="(*tag_link*)">(*tag_name*)</a></h3>
                        </view:tag_cloud>
                    </div>
                </div>
            </box:tag_cloud>
            
            <box:archive>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">بایگانی</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:archive>
                                <li class="(*archive_selected*)">
                                    <a href="(*link_url*)">(*link_name*)</a><span class="post-list-count">((*link_count*))</span>
                                </li>
                            </view:archive>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:archive>
            
            <box:recent_posts>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">آخرین مطلب</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:recent_posts>
                                <li class="(*post_selected*)">
                                    <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                                    <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
                                </li>
                            </view:recent_posts>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:recent_posts>
            
            <box:most_visited_posts>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">پربیننده ترین مطالب</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:most_visited_posts>
                                <li class="(*post_selected*)">
                                    <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                                    <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
                                </li>
                            </view:most_visited_posts>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:most_visited_posts>
            
            <box:popular_posts>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">محبوب ترین مطالب</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:popular_posts>
                                <li class="(*post_selected*)">
                                    <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                                    <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
                                </li>
                            </view:popular_posts>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:popular_posts>
            
            <box:most_commented_posts>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">مطالب پربحث‌تر</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:most_commented_posts>
                                <li class="(*post_selected*)">
                                    <div class="post-list-date none">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                                    <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
                                </li>
                            </view:most_commented_posts>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:most_commented_posts>
            
            <box:recent_comments>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">آخرین نظرات</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:recent_comments>
                                <li>
                                    <div class="post-list-date none">(*comment_date*) - (*comment_fullname*)</div>
                                    <a href="(*comment_link*)">(*comment_body_text max="25"*)</a>
                                </li>
                            </view:recent_comments>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:recent_comments>
            
            <box:authors>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">نویسندگان</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:authors>
                                <li>
                                    <a href="(*author_link*)">(*author_name*)</a><span class="post-list-count">((*author_post_count*))</span>
                                </li>
                            </view:authors>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:authors>
            
            <box:daily_links>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">پیوندهای روزانه</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:daily_links>
                                <li>
                                    <a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a>
                                </li>
                                
                            </view:daily_links></ul>
                    </div>
                </div>
            </box:daily_links>
            
            <box:links>
                <div class="sidebox">
                    <div class="sidebox-title">پیوندها</div>
                    <div class="sidebox-content">
                        <ul>
                            <view:links>
                                <li>
                                    <a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a>
                                </li>
                            </view:links>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </box:links>
            
        </div>
        <!-- پایان ستون سمت چپ -->
        <div class="clear"></div>
        
    </div><!-- /content-wrp -->
    
    <div class="footer">
        <div class="footer-wrp">
            <div class="footer-copyright">
                (*copyright_notice style="2"*)
            </div>
            <div class="footer-icons">
                <a class="footer-ico-rss" href="/rss/" title="RSS"></a>
                <a class="footer-ico-bayan" href="//bayan.ir/" title="bayan : بیان"></a>
                <a class="footer-ico-bayanbox" href="//bayanbox.ir/" title="bayanbox : بیان باکس"></a>
                <a class="footer-ico-blog" href="//blog.ir/" title="blog : وبلاگ"></a>
                <a class="footer-ico-templates" href="http://templates.blog.ir/post/template-52722"></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    
    
</body></html>


و css قالب :


کد:
@charset "utf-8";
/* CSS Document - v3.5.0 */

html {
   direction: ltr;
}

@font-face {
   font-family: 'yekan';
   src: url('//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/fonts/BYekan.woff?download') format('woff');
   font-weight: normal;
   font-style: normal;
}

body {
   font-family: "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   font-size: 11px;
   margin: 0;
   padding: 0;
   line-height: 1.9em;
   background: #f3f3f3;
   color: #6b828e;
}

p {
   margin-bottom: 0.5em;
}

pre {
   direction: ltr;
   background-color: #FAFAEE;
   border: 1px solid #DADADA;
   margin: 1em;
   overflow-x: auto;
   overflow-y: hidden;
   padding: 2px;
}

.clear {
   clear: both;
}

h1, h2, h3 {
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   font-weight: normal;
}

img {
   border: none;
   border-width: 0;
}

a {
   color: #1e1e14;
   cursor: pointer;
   text-decoration: none;
   -moz-transition-duration: .2s;
   -webkit-transition-duration: .2s;
   -o-transition-duration: .2s;
}

a:hover {
   color: #407694;
   text-decoration: none;
   cursor: pointer;
}

a:active {
   outline: hidden;
}

/*-- Header --*/
.header {
   direction: rtl;
   height: 105px;
   background: #004850;
   border-top: 6px solid #00323c;
}

.head-right a {
   color: #fff;
}

.head-right a:hover {
   color: #f7d500;
}

.head-right h1 {
   position: relative;
   margin: 22px 0 0;
   padding: 10px 55px 10px 0;
   font-size: 28px;
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/head-icon.png) no-repeat center right;
}

.head-left h2 {
   margin: 0;
   font-size: 16px;
   cursor: default;
   color: #a3cfd4;
   text-align: center;
}

.head-wrp {
   position: relative;
   width: 960px;
   height: 100%;
   margin: auto;
}

.head-right {
   position: absolute;
   top: 7px;
   right: 0;
   text-align: right;
}

.head-left {
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   font-size: 14px;
   position: absolute;
   top: 38px;
   left: 0;
   text-align: left;
}

.main-menu {
   height: 41px;
   background: #f7d500;
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   font-size: 15px;
}

.main-menu ul {
   margin: 0 auto;
   padding: 0;
   width: 960px;
   direction: rtl;
   list-style: none;
}

.main-menu ul li {
   float: right;
   margin-left: 5px;
}

.main-menu ul li a {
   color: #1e1e14;
   display: block;
   padding: 10px 10px 11px;
}

.main-menu ul li a:hover {
   color: #1e1e14;
   background: #efbd00;
}

.main-menu ul li.selected a {
   background: #efbd00;
}

.readmore {
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   background: #ff4132;
   padding: 0 17px 2px;
   color: #fff;
   font-size: 13px;
}

.readmore:hover {
   color: #fff;
   background: #ff6256;
}

.readmore:active {
   background: #ef2f20;
}

.middle-posts .inline-readmore {
   color: #ff4132;
   padding-right: 7px;
}

.head-post .readmore {
   padding: 2px 35px 5px;
   font-size: 15px;
}

.middle-posts .inline-readmore {
   color: #0575a5;
   padding-right: 7px;
}

.middle-posts .inline-readmore:hover {
   color: #efbd00;
   padding-right: 7px;
}

.head-post .readmore {
   padding: 2px 35px 5px;
   font-size: 15px;
}

.middle-posts {
   background: #fff;
   padding: 1px 0;
   border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.middle-posts-wrp {
   direction: rtl;
   width: 960px;
   margin: 25px auto;
}

.middle-posts h2 {
   margin: 0 0 10px;
   font-size: 18px;
}

.middle-posts .post-content, .latest-posts .post-content {
   font-size: 14px;
   text-align: justify;
   line-height: 1.8em;
   margin: 0;
}

.middle-posts ul {
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
}

.middle-posts ul li {
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   float: right;
   width: 300px;
   margin-left: 30px;
}

.middle-posts ul li:last-child {
   margin-left: 0;
}

.middle-posts ul:after {
   display: block;
   content: ' ';
   clear: both;
}

/*-- Pagination --*/
.pagination-box {
   margin: auto;
}

.pagination {
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   cursor: default;
   text-align: center;
   margin: 40px auto;
   font-size: 14px;
   padding: 0;
   float: none;
}

.pagination .left {
   margin-left: -3px;
}

.pagination a {
   padding: 0 15px 4px;
   margin-left: 3px;
   cursor: pointer;
   color: #465e6a;
   background: #cfe0e2;
   float: none;
}

.pagination a:hover {
   color: #465e6a;
   background: rgba(8, 146, 205, 0.1);
}

.pagination a.current {
   color: #465e6a;
   background: #aacdd1;
}

.pagination .spacer {
   float: right;
   padding: 1px 8px;
   color: #999;
}

.pagination .pagesList {
   display: inline-block;
}

/*-- Content --*/
.content-wrp {
   direction: rtl;
   width: 960px;
   margin: 30px auto 20px;
   position: relative;
}

.block-content {
   width: 640px;
   float: right;
}

.block-content-view {
   float: right;
   width: 100%;
}

.block-content .messages {
   cursor: default;
   margin-bottom: 15px;
   border: 1px solid #ddd;
   background: #fcfcfc;
}

.block-content .messages .messages-content {
   padding: 5px 15px;
   color: #aaa;
}

.block-content .messages .messages-content h2 {
   color: #888;
   font: 21px "yekan", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   text-align: center;
   cursor: default;
   margin: 0 0 7px;
}

.block-content .messages .messages-content h2 a.comment_count {
   color: #aaa;
}

.block-content .messages .messages-content h2 a.comment_count:hover {
   color: #A4CACF;
   cursor: pointer;
}

/*-- Content-post --*/
.block-content .post {
   position: relative;
   padding: 0;
   margin-bottom: 30px;
   font-family: "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   border: 1px solid #ddd;
   background: #fff;
}

.post-image {
   overflow: hidden;
}

.post-image img {
   width: 100%;
   height: auto;
   display: block;
}

.post-image a img {
   -ms-transition: all .2s ease-in-out;
   -webkit-transition: all .2s ease-in-out;
   transition: all .2s ease-in-out;
}

.post-image a:hover img {
   -ms-transform: scale(1.1);
   -webkit-transform: scale(1.1);
   transform: scale(1.1);
}

.block-content .post .post-title {
   padding: 15px 20px 5px;
}

.block-content .post h2 {
   margin: 0;
}

.block-content .post h2 a {
   line-height: 1.7em;
   font-size: 21px;
   color: #254252;
}

.block-content .post h2 a:hover {
   color: #407694;
}

.post-content {
   color: #6b828e;
   margin: 0 20px 0;
   text-align: justify;
   font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
}

.post-content a {
   color: #0575a5;
}

.post-content a:hover {
   color: #0575a5;
}

.post-content ul li {
   margin-right: 5px;
   line-height: 1.9em;
}

.post-content img {
   max-width: 98%;
   height: auto;
}

.post-readmore {
   margin: 0px 20px 25px;
}

.post-readmore a {
   font-size: 15px;
   line-height: 1em;
   padding: 0 15px 2px;
   color: #fff;
   background: #ff4132;
}

.post-readmore a:hover {
   color: #fff;
   background: #ff6256;
}

.post-readmore a:active {
   color: #fff;
   background: #ef2f20;
}

/*-- Content-post-details --*/
.post-details {
   font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   color: #888;
   cursor: default;
   position: relative;
}

.post-details a {
   color: #888 !important;
}

.post-details a:hover {
   color: #555 !important;
}

.post-details.over {
   position: absolute;
   z-index: 9;
}

.post-details.over .post-details-date {
   margin: 0 0 2px;
   padding: 1px 10px 5px;
   background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
   color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

.post-details.over .post-details-author {
   margin: 0 0 2px;
   padding: 1px 10px 5px;
   background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
   color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

.post-details.bottom {
   margin-top: 15px;
   padding: 5px 10px;
   border-top: 1px solid rgba(172, 186, 192, 0.2);
   background: #fcfcfc;
}

.post-details.bottom.nobg {
   background: none;
}

.post-details.custom {
   margin-top: 10px;
   padding: 10px 20px;
}

.post-details-right {

}

.post-details-left {
   float: left;
}

.post-details-date {
   border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
   padding: 0 10px;
   margin-left: 3px;
}

.post-details-date.none {
   padding: 0;
   margin: 10px 0 0;
   background: none;
   border-left: 0;
   display: block;
}

.post-details-comment {
   border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
   padding: 0 10px;
   margin-left: 1px;
}

img.rateimg, img.rateup, img.ratedn {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/pd_ico_rate.png) no-repeat center left;
   width: 16px;
   height: 28px;
   vertical-align: top;
}

.rate-down img.rateimg, img.ratedn {
   background-position: 0 -17px;
}

.rate-up img.rateimg, img.rateup {
   background-position: 0 3px;
}

.rate-up {
   margin: 0 10px;
}

/*-- keywords --*/
.post-details .post-details-tags {
   cursor: default;
}

.post-details .post-details-tags h3 {
   margin: 0;
   display: inline-block;
   font: 14px/1.3em "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
   color: #888;
   background: #f9f9f9;
}

.post-details .post-details-tags h3 a {
   color: #888;
   padding: 1px 7px 4px;
   border: #ddd 1px solid;
   display: inline-block;
}

.post-details .post-details-tags h3 a:hover {
   color: #fff !important;
   border: #A4CACF 1px solid;
   background: #A4CACF;
}

.post-details .post-details-tags h3:first-child {
}

.post-details .post-details-tags h3:last-child {
   margin: 0px;
}

/*-- Post Comments --*/
.post-comments {
   font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   margin-bottom: 15px;
}

.post-comment {
   margin-bottom: 5px;
   background: #f3f3f3;
   border: 1px solid rgba(172, 186, 192, 0.5);
}

.comment-details {
   background: #f3f3f3;
   padding: 0;
   cursor: default;
}

.comment-details a {
   color: #A4CACF;
   cursor: pointer;
   vertical-align: bottom;
   margin-right: 5px;
   -moz-transition-duration: .0s;
   -webkit-transition-duration: .0s;
   -o-transition-duration: .0s;
   -khtml-transition-duration: .0s;
}

.comment-details-left {
   padding: 4px 0 0 5px;
   float: left;
}

.comment-details-right {
}

.comment-avatar img {
   width: 34px;
   height: auto;
}

.comment-name {
   color: #888;
   cursor: default;
   padding: 0 5px;
}

.comment-body {
   padding: 10px;
}

.comment-body-content {
   color: #555;
}

.comment-date {
   display: inline-block;
   color: rgba(255, 255, 255, 0.6);
}

.comment-website {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/details_ico_cmt.png) center -102px no-repeat;
   width: 18px;
   height: 23px;
   display: inline-block;
}

.comment-website:hover {
   background-position: center -125px;
   cursor: pointer;
}

.comment-email {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/details_ico_cmt.png) center -60px no-repeat;
   width: 18px;
   height: 23px;
   display: inline-block;
}

.comment-email:hover {
   background-position: center -79px;
   cursor: pointer;
}

/*-- Reply --*/
.comment-reply {
   margin-bottom: 5px;
   border: 1px solid #6ec2e5;
   background-color: #e5f7ff;
   color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
}

.comment-reply-details {
   padding: 5px 10px 0;
}

.comment-reply-date {
   float: left;
   color: #31ace0;
   cursor: default;
}

.comment-reply-name {
   color: #31ace0;
   cursor: default;
}

.comment-reply-body {
   color: #31ace0;
   padding: 10px;
}

/*-- add Comment --*/
.comment-add-form {
   color: #aaa;
   padding: 10px;
   margin-bottom: 15px;
   border: 1px solid #ddd;
   background: #fcfcfc;
   border-top: 1px solid #A4CACF;
   font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
}

.comment-add-form input.sendbutton {
   color: #A4CACF;
   border: #A4CACF 1px solid;
   background: #f8f8f8;
   padding: 0 30px 2px;
   cursor: pointer;
   font: 15px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
   -webkit-appearance: button;
}

.comment-add-form input.sendbutton:hover {
   color: #fff;
   border: #A4CACF 1px solid;
   background: #A4CACF;
}

.comment-add-form iframe {
   background: #FFF;
}

.block-content .pagination {
   margin: 40px auto 20px;
}

/*-- Sidebar --*/
.block-sidebar {
   float: left;
   width: 290px;
}

.block-sidebar .sidebox {
   margin-bottom: 30px;
   position: relative;
}

.sidebox .sidebox-title {
   position: absolute;
   top: -5px;
   left: -5px;
   display: inline-block;
   font: 17px/1.2em "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
   background: #f7d500;
   color: #1e1e14;
   padding: 8px 0 10px;
   text-align: center;
   cursor: default;
   font-weight: normal;
   margin: 0;
   width: 155px;
   z-index: 5;
}

.sidebox .sidebox-content {
   font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
   direction: rtl;
   border: 1px solid #ddd;
   background: #fff;
   padding: 38px 10px 10px;
}

.sidebox.menu .sidebox-title {
   background: #e94620;
}

.sidebox.menu .sidebox-content ul li:hover {
   background: rgba(233, 70, 32, 0.2);
}

.sidebox.menu .sidebox-content ul li.selected {
   background: rgba(233, 70, 32, 0.2);
   border-bottom: 1px solid rgba(233, 70, 32, 0.2);
}

.sidebox.menu .sidebox-content ul li a {
   color: #e94620;
}

.sidebox.menu .sidebox-content ul li.selected a {
   color: #e94620;
}

.sidebox.blank .sidebox-content {
   padding-top: 12px;
   border: 1px solid #ddd;
}

.sidebox.blank .sidebox-content h4 {
   padding: 8px;
   color: #888;
   margin: 0;
   font: normal 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
   text-align: right;
}

.sidebox.blank .sidebox-content .blog-image {
   text-align: center;
}

.sidebox.blank .sidebox-content img {
   text-align: center;
   max-width: 95%;
   height: auto;
   margin: 5px 0;
}

* html .sidebox.blank .sidebox-content img {
   width: 200px;
   height: auto;
}

/*-post list-*/
.post-content-right {
   float: right;
   width: 515px;
}

.post-image-right {
   overflow: hidden;
   width: 140px;
   /*height: 110px;*/
   border: 1px solid #ddd;
   float: left;
   margin: 20px 16px 5px 0;
}

.post-image-right img {
   width: 100%;
   height: auto;
}

.post-content-left {
   float: left;
   width: 73px;
   border-right: 1px solid #ddd;
   text-align: center;
   margin: 20px 0 5px;
   padding: 0 15px;
}

.post-content-left .post-readmore-left a {
   display: block;
   width: 39px;
   height: 39px;
   background: #f7d500 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/readmore.png) no-repeat center;
   margin: 43px auto 0;
}

.post-content-left .post-readmore-left a:hover {
   color: #fff;
   background-color: #efbd00;
}

.post-content-left .post-readmore-left a:active {
   background-color: #efbd00;
}

.post-date-left {
   cursor: default;
}

.post-date-left-day {
   font-size: 40px;
   color: #215a62;
   padding: 5px 0 15px;
}

.post-date-left-month {
   font-size: 18px;
   color: #215a62;
}

/*- sidebar post-list -*/
.sidebox-content ul {
   list-style: none;
   margin: 0;
   padding: 0;
}

.sidebox-content ul li {
   padding: 6px 1px;
   border-bottom: 1px solid #f1f1f1;
}

.sidebox-content ul li:last-child {
   border-bottom: none;
}

.sidebox-content ul li a {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/sidebar-bullet.png) no-repeat right 12px;
   padding-right: 10px;
   color: #254252;
   font: normal 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
}

.sidebox-content ul.menu li a {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/sidebar-bullet2.png) no-repeat right 12px;
}

.sidebox-content ul li a:hover {
   color: #0575a5;
}

.sidebox-content ul li:hover {
   background: rgba(8, 146, 205, 0.1);
   -moz-transition-duration: .2s;
   -webkit-transition-duration: .2s;
   -o-transition-duration: .2s;
}

.sidebox-content ul li.selected {
   padding: 5px 2px;
   background: rgba(8, 146, 205, 0.2);
   border-bottom: 1px solid rgba(8, 146, 205, 0.2);
}

.sidebox-content ul li.selected a {
   color: #0575a5;
}

.sidebox-content .post-list-date, .sidebox-content .post-list-count {
   color: #aaa;
   cursor: default;
}

.sidebox-content .post-list-count {
   padding-right: 5px;
}

.sidebox-content .post-list-date.none {
   display: none;
}

/*-- ADS --*/
.sidebox-content.view-ads {
   text-align: center;
}

.sidebox-content.view-ads a {
   text-align: center;
   display: block;
   margin-bottom: 5px;
}

.sidebox-content.view-ads a:last-child {
   margin-bottom: 0;
}

/*-- Stat --*/
.sidebox-content.stat {
   position: relative;
}

.sidebox-content.stat .StatTitle {
   cursor: default;
   color: #aaa;
   font-size: 13px;
   border: none;
   text-align: right;
}

.sidebox-content.stat .Value {
   color: #A4CACF;
   cursor: default;
   float: left;
   padding-left: 10px;
   text-align: left;
}

/*-- Tag-Cloud --*/
.sidebox-content.tag-cloud h3 {
   margin: 0px;
   font: normal 11px "tahoma", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
   display: inline-block;
   *display: inline;
   *margin: 2px;
}

.sidebox-content.tag-cloud span {
   display: inline-block;
   margin: 1px 0px 1px 0px;
}

.sidebox-content.tag-cloud a {
   font: 14px/1.3em "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
   color: #888;
   border: #ddd 1px solid;
   background: #f9f9f9;
   padding: 1px 7px 4px;
   display: inline-block;
   *display: inline-block;
   margin-left: 1px;
   /*margin: 2px 0px 2px 0px;*/
}

.sidebox-content.tag-cloud a:hover {
   color: #fff;
   border: #A4CACF 1px solid;
   background: #A4CACF;
}

.sidebox-content.tag-cloud a.selected {
   color: #fff;
   border: #A4CACF 1px solid;
   background: #A4CACF;
}

/*-- Categories --*/
.sidebox-content.categories ul li {
   padding: 0;
   border: none;
}

.sidebox-content.categories li:hover {
   background: none;
}

.sidebox-content ul li.selected a {
   color: #0575a5;
}

.sidebox-content.categories ul li ul.subcats a {
   padding-right: 10px;
   padding-top: 1px;
   display: inline-block;
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/sub_ico.png) right no-repeat;
}

.sidebox-content.categories ul li a {
   padding-bottom: 0;
   padding-right: 20px;
   display: table-cell;
   *display: inline-block;
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/52722/folder_ico.png) right 8px no-repeat;
}

.sidebox-content.categories ul li h3 {
   color: #0575a5;
   margin: 0;
   font: normal 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
}

.sidebox-content.categories ul li.selected {
   background: none;
}

.sidebox-content.categories .subcats li.selected {
   background: none;
}

.sidebox-content.categories .subcats {
   margin-right: 14px;
   margin-top: -3px;
}

.sidebox-content.categories ul .post-list-count {
   cursor: default;
   display: table-cell;
   color: #aaa;
}

.sidebox-content.categories .subcats .post-list-count {
   cursor: default;
   display: inline-block;
   color: #aaa;
}

.sidebox-content.categories .category_selected {
   background: rgba(8, 146, 205, 0.2);
   padding: 2px 5px 2px 5px;
   display: block;
   height: 31px;
   max-height: auto;
   *height: auto;
}

.sidebox-content.categories .category_selected a {
   color: inherit;
   cursor: default;
}

/*-- Footer --*/
.footer {
   color: #f4f4f4;
   height: 50px;
   background: #004850;
}

.footer a {
   color: #f7d500;
}

.footer-wrp {
   position: relative;
   width: 960px;
   margin: auto;
}

.footer .footer-copyright {
   position: absolute;
   right: 0;
   top: 11px;
   text-align: right;
   direction: rtl;
   cursor: default;
   font: 13px yekan;
}

.footer .footer-icons {
   position: absolute;
   left: 0;
   top: 15px;
   text-align: left;
}

.footer .footer-icons a {
   float: left;
   margin-right: 3px;
   width: 20px;
   height: 20px;
}

.footer-ico-rss {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/rss-icon-crystal.png) no-repeat;
}

.footer-ico-bayan {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/bayan-icon-crystal.png) no-repeat;
}

.footer-ico-bayanbox {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/bayanbox-icon-crystal.png) no-repeat;
}

.footer-ico-blog {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/blog-icon-crystal.png) no-repeat;
}

.footer-ico-templates {
   background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/templates-icon-crystal.png) no-repeat;
}

خیلی ممنون میشم از کسی بتونه کمک کنه....
نویسنده : ایمان اصلاحی بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 6 فروردين 1397 ساعت: 23:47